Sympozium a výstavy


Výstavy:

VŠEHO DO ČASU… (1788 – 1918)

24. 2. 2018 – 9. 9. 2018

Hlavní budova Západočeského muzea, Kopeckého sady 2, výstavní sál 2
Otevírací doba muzea: út – ne 10.00 – 18.00
Datum vernisáže: 23. 2. 2018 od 18:00 hod.

Odborně uchopit a představit abstraktní veličiny formou výstavy hmotných artefaktů je vždy nadmíru složité. Fenomén času a časovosti zaměstnával mysli teologů, filosofů a vědců od nepaměti. Dítětem židovsko-křesťanská tradice, ovlivněné antickou filosofií, byl čas lineární, směřující od počátku ke konci, na jehož pozadí se odehrávaly nejen individuální životní příběhy, ale také přelomové dějinné události vznikajících a zanikajících pospolitostí, obcí, měst či neustále se proměňujících státních útvarů. I přes zdánlivou neměnnost a univerzalitu lineárního času, procházelo jeho vnímání jednotlivci či nejrůznějšími sociálně-kulturními společenstvími výraznými proměnami. Na rozdíl od života obyvatel měst, „přešlapoval“ život venkovských obyvatel často na pomezí mezi časem lineárním a časem cyklickým. A díky těsné provázanosti s přírodními cykly nerespektoval ani pevně stanovené kalendářní předěly. Výstava si klade za cíl prostřednictvím hmotných dokladů přiblížit víceúrovňové vnímání času v městě Plzni a přilehlých oblastech; poukázat na proměny prožívání času individuálního ve vztahu k času obecnému a přiblížit nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám v průběhu 19. století vedly. Stranou nezůstanou ani přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.

Kurátor výstavy: Michal Chmelenský

Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Marie Klečatská, Ludmila Kotorová, Jindřich Mleziva, Nela Štorková, Luděk Krčmář, Miroslav Hus, Iva Tománková

Výstava se koná v rámci 38. ročníku festivalu Smetanovské dny.

 

Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století

21. 2. - 2. 4. 2018 - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Vernisáž výstavy: 21. 2., 17:00


V průběhu 19. století se Plzeň měnila z řemeslného města se silným podílem zemědělství na město průmyslové. Zrušení poddanství umožnilo volný pohyb obyvatelstva stěhující se do města za obživou. Osmihodinová pracovní doba byla na našem území uzákoněna až roku 1918. Do té doby byl čas věnovaný zaměstnání různě dlouhý, v zemědělství často od východu do západu slunce. Volný čas byl považován za vzácný statek, na který si obyvatelstvo postupně zvykalo. Výstava představí na základě dobových dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje čas pracovních povinností i obvyklé způsoby trávení volného času Plzeňanů ve veřejném prostoru v 19. a na počátku 20. století, kdy se sama Plzeň a její okolí stala žádaným cílem tehdejších výletníků.

 

Čas, čas, čas… v umění 19. století

23. 2. – 6. 5. 2018 Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“,

Výstava je pořádána v souvislosti s mezioborovým sympoziem věnovaným české kultuře 19. století, a sice 38. ročníkem s názvem Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století. Představuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Bez nároku na vyčerpání tématu výstava sleduje změny zobrazování alegorie a cyklického vnímání času v monumentálním českém malířství. Ukazuje také stylovou proměnu českého umění v rámci celého století a zároveň proměnu člověka, jedince, v nezvratném koloběhu mládí, dospívání, stáří a smrti. Poslední část výstavy pak klade důraz na zachycení okamžiku, vnímání vteřiny a dějů každodennosti jako je například sledování počasí a atmosférických proměn krajiny. Návštěvníci se setkají s díly českých uměleckých autorit, jakými jsou Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Jan Preisler či František Bílek a také s díly nečekanými, méně známými. Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni s Národní galerií v Praze.

 

38. mezioborové plzeňské sympozium

 22. až 24. února 2018

“Pochopit vteřinu
Prožívání času v české kultuře 19. století”

Pořádají Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní galerie v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni

Přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni

Kopeckého sady 2

 

Čtvrtek 22. února, DOPOLEDNE

9.00 Registrace účastníků

9.45 Slavnostní zahájení sympozia

 

 

 • Jiří Štaif
 • Čas, prostor a osvojený svět v názorech předbřeznových písmáků mezi kontinuitou a diskontinuitou
 • Tomáš Dvořák
 • Rozvoj paleontologie a vnímání historicity času
 • Václav Smyčka, diskuse
 • Čas cyklický a lineární, apokalyptický a imperiální, metafyzický a temporalizovaný
 • Ladislav Futtera
 • Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu
 • David Franta
 • Aorist a imperfektum jako příznak „minulejšího“ času v českojazyčné beletrii 19. století
 • Ines Koeltzsch, diskuse
 • Nostalgie a reflexe času v literatuře o venkovských Židech na přelomu 19. a 20. století

 

 

Čtvrtek 22. února, ODPOLEDNE

 

 

 • Dalibor Tureček
 • Konceptualizace času v české beletrii 19. století
 • Zdeněk Hrbata
 • Čas prchavý, plynoucí, běžící, ničící... K typologii, genealogii a konstrukci obrazů a námětů v období romantismu
 • Jiří Kudrnáč, diskuse
 • Čas v poezii Elišky Krásnohorské a Irmy Geisslové
 • Dagmar Mocná
 • Čas přírody a čas lidského života v Prostých motivech Jana Nerudy
 • Karel Kolařík
 • Jiná doba. Podoby bezčasí Jiřího Karáska ze Lvovic
 • Ivan Štampach, diskuse
 • Filozofické pojetí času a věčnosti v 19. století

 

 

Pátek 23. února, DOPOLEDNE - od 9:00

 

 • Marcela Zemanová
 • „Lernzeit“ versus „Spielzeit“. Vnímání a prožívání času v dětství ve šlechtickém prostředí v první třetině 19. století
 • Katarína Beňová
 • Album kresieb zo života rodiny Odescalchi
 • Jan Pezda, diskuse
 • Čas, prostor a pohyb v cestovních denících „éry zrychlování“
 • Marie Fiřtová
 • „Pojďme se projít po pokoji!“ Fenomén Zimmerreise a prožívání času měšťanem
 • Markéta Dlábková
 • Dolce far niente. Nicnedělání jako motiv salonní malby a jeho odraz v ilustrovaných časopisech poslední třetiny 19. století
 • Milena Lenderová
 • Čas, práce a zahálka v ženské preskriptivní literatuře a ženských časopisech 19. století
 • Martin Franc, diskuse
 • Čas v kuchyni

 

 

Pátek 23. února, ODPOLEDNE

 

 

 • Lenka Řezníková
 • „Deadline“ a „timing“. Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století
 • Milan Hlavačka
 • Čas píchacích hodin
 • Hana Svatošová
 • Veřejné hodiny
 • Marie Macková, diskuse
 • Pracovní doba a úřední hodiny státní správy v Čechách 19. století
 • Berenika Zemanová Urbanová
 • „Po dobu solárního roku…“ Čas v divadelní praxi ve druhé polovině 19. století
 • Jan Kachlík
 • Lidé, přístroje a manipulace s časem v 19. století
 • Milan Pospíšil
 • Struktura operního času aneb Proč Dalibor neutekl
 • Marta Ottlová – Martin Šochman, diskuse
 • Zhudebněný čas v opeře

 

 

Sobota 24. února, DOPOLEDNE – OD 9 HODIN

 • Petr Šámal
 • Grafika 19. století – pohotové, nebo zdlouhavé médium?
 • Petra Trnková
 • Fotograf pyrotechnikem. Pionýrská éra zábleskového světla ve fotografii
 • Petra Kolářová, diskuse
 • Tělo a pohyb. Zachycení okamžiku ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století
 • Tomáš Winter
 • Montáž a čas ve vizuální alegorii
 • Filip Vostal
 • Zrychlená vteřina rané modernity
 • Radim Vondráček, diskuse
 • Závěrečné shrnutí

Nahrávám kalendář akcí

Dnes nic nehrajeme