Sympozium a výstavy


37. mezioborové plzeňské sympozium k problematice 19. století

23. - 25. 2. 2017; Západočeské muzeum v Plzni

Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století

Pojmy uvedené v názvu plzeňského sympozia 2017 v sobě nesou bohaté a vrstevnaté symbolické a metaforické konotace. Půjde tedy například nejen o fyzické osvětlení, ale i o osvětu a dědictví osvícenství, nejen o stíny luceren a kandelábrů, ale i o stíny minulosti, smrti atd., nejen o tmu, ale i o temnoty a tmářství, o bloudění v tmách a cestu ke světlu. Tyto významy bude možné sledovat mimo jiné ve vývoji jazyka, v umělecké tvorbě, v politické rétorice apod. Sympozium tematizuje také proměny vnímání a chápání světa, životního stylu a mentality v souvislosti s rozvojem a zdokonalováním „umělého“ světla jakožto jednoho z podstatných prvků „modernizace“ ve společenském i technickém slova smyslu. Ve volném navázání na některá obdobně „abstraktně“ formulovaná témata minulých sympozií (Sen a ideál, Sacrum et profanum) by téma roku 2017 inspirovat k široké a zajímavě strukturované škále příspěvků a zahrnout rovněž obory mnohdy v Plzni málo zastoupené (teologii, filosofii, psychologii, sémantiku, dějiny techniky). Příklady některých dílčích témat, strukturované do pěti tematických okruhů:

I. Světla, stíny a temnoty v myšlení, ideologii a rétorice Osvícenství a jeho kritika. Utopie a anti-utopie. Světlo a tma v teologickém myšlení. Prozření a vidění.

II. „Temno“, „osvěta“ a „tmářství“ Metafora světla v politice a žurnalismu. Osvěta (individuální i národní) a tmářství (církevní a politické). Temno a temno v českých dějinách.

III. Stíny, šero a příšeří v životě společnosti i jedince Tajné spolky, okultismus. Psychiatrie v 19. století (šílenství a zatemněná mysl, temná zákoutí duše), předchůdci psychoanalýzy.

IV. Tajemno v mytologii a ve ztvárnění literatury, hudby a umění Noc a hlubiny v pohádce, bajce a legendě (říše stínů, člověk a les, mlhy, bloudění a pouť do neznáma); Světlo, stíny a tma v hudbě, literatuře a výtvarném umění.

V. Umělé světlo a životní styl. Vývoj a využití technik a technologií Veřejné osvětlení. Světlo v divadle. Světlo (iluminace) v architektuře. Pre-fotografické techniky a fotografie, prehistorie filmu. Světlo jako nástroj vytváření iluze, světelná představení.

Výstavy:

1. Západočeské muzeum v Plzni, 25. 2. – 4. 6. 2017, vernisáž: 24. 2. 2017

Plzeň ve století světla

Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň, 25. 2. - 4. 6. 2017.

Devatenácté století lze bez váhání nazvat stoletím světla, neboť technický pokrok s sebou přinesl nové zdroje a široké možnosti využití světla, elektromagnetického záření nezbytného pro život.

Výstava se soustřeďuje na narůstající a stále více důležitou roli světla, denního i umělého, ve veřejném prostoru Plzně i soukromí jejích obyvatel v 19. století. Ukazuje, jak světlo vytlačovalo tmu z městských ulic či jak se vyvíjelo osvětlení zdejších domácností. Představuje světlo jako efektní prvek uvítacích ceremonií i účinný prostředek pro zvýšení dramatičnosti divadelních scén, stejně jako významný zdroj k umocnění duchovní atmosféry sakrálních interiérů. Přibližuje, jak a kde byla nauka o světle – optika – zkoumána a vyučována, i jak byly znalosti o účincích světla s vynálezem daguerrotypie a fotografie průkopnicky využívány prvními plzeňskými fotografy.

Kurátor: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.

2. Západočeská galerie v Plzni, 23. 2. – 21. 5. 2017, vernisáž: 23. 2. 2017

SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY - Umění českého 19. století

Výstava v Západočeské galerii v Plzni, výstavní síni „13“, Pražská 13

Autor koncepce výstavy: Roman Prahl

Výstava se bude konat v rámci výročního festivalu Smetanovské dny a tematicky naváže na mezioborové (a mezinárodní) vědecké sympozium pod názvem „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“. Výroční téma se týká proměn mentality v 19. století mezi velkými krizemi éry osvícenství a éry přelomu 19. a 20. století. Výstava toto širší kulturně historické téma bude sledovat a zároveň jej obohatí o podíl umělecké tvořivosti. Na vybraných ukázkách předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. S výzkumy lidského vnímání, zvl. zraku i duševna a s vědecko-technickými inovacemi (fotografie a na ní založené technologie, rozvoj umělého osvětlení, zvláště s využitím elektřiny) vývoj výtvarného umění souvisel i se od nich lišil.

  • Originály uměleckých děl doplní několikerá projekce dalších vizuálních objektů k tématu výstavy. 
  • Rovněž publikace vydávaná k výstavě přinese kromě textu i řadu vyobrazení objektů, které nebylo možné pro výstavu získat. 
  • Exponáty výstavy budou zapůjčeny ze sbírek Západočeské galerie, Národní galerie v Praze, regionálních galerií a muzeí i z předních soukromých sbírek umění.

3. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 21. 2. – 31.3. 2017, vernisáž: 21. 2. 2017 17:00

Plzeň ve světle osvěty

Výstava v rámci 37. Smetanovských dnů bude zaměřena na silný demokratizační lidovýchovný proud v české společnosti 19. a počátku 20. století, který neminul ani Plzeň a okolí. Osvětu zaměřenou na probuzení národního cítění postavenou na šíření českého jazyka a oproštění se od církevních dogmat v průběhu století vystřídala popularizace vědy jako takové, kterou vyvolal zájem veřejnosti o historii, umění a pokrok v technice, zemědělství, lékařství a dalších oborech. Mimoškolní vzdělávání dospělých realizované pomocí popularizačních přednášek a článků v tisku nebo vydáváním osvětových brožurek a zájmových časopisů, budováním lidových i spolkových knihoven nebo pořádáním kulturních akcí se zabývali nejen jednotlivci z plzeňského regionu, ale také v 2. polovině 19. století se rozmáhající spolkové hnutí. Převážně těmto aktivitám bude věnována připravovaná výstava.

Nahrávám kalendář akcí

Dnes nic nehrajeme