40. plzeňské mezioborové sympozium

Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století

ZČM v Plzni

Podrobné informace

V důsledku intenzívního nástupu industrializace a především urbanizace od počátku 19. století došlo ke zřetelnému vymezení, resp. oddělení pracovního a volného času. Současně společnost jako celek bohatne, což se projevuje výrazným posilováním střední třídy, která si „může dovolit“ organizovat svůj volný čas. Své nárokyna volný čas uplatňují v poslední čtvrti 19. století i námezdní vrstvy. Dějiny volného času se pohybují na průsečíku několika oborů: kulturní historie, kulturní sociologie, sociálních dějin, dějin mentalit, dějin všedního dne (každodennosti), estetiky. Jde o velmi pestrou škálu lidských aktivit, proto je nezbytný mezioborový přístup. Příspěvky letošního sympozia proto obsáhnou například tato témata:

  • nové strukturování veřejného prostoru, který slouží odpočinkovým aktivitám a zábavě – promenáda, korzo, veřejné parky
  • podoby městské zábavy: plesy a jiné taneční zábavy, cirkus, biograf, hostince a kavárny
  • vycházky a výlety, lázeňské pobyty, letní byty, sport a fyzická cvičení
  • volný čas v soukromí – četbu, domácí muzicírování, ale i zahálku a nudu

Pořádá Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni.

Přihlásit se můžete na: www.plzensympozium.cz